חובת נגישות עסקים
עו"ד אמנון מלמד
שיין, מלמד, שיין ושות' – משרד עו"ד

במדינת ישראל 20% מהאנשים לוקים במוגבלות כזו או אחרת (1 מתוך כל 5 אנשים). מוגבלות יכולה שתהא מוגבלות ראייה, שמיעה, ניידות או מוגבלות נפשית/שכלית. לקראת סוף שנת 2013 נכנסו לתוקפן "תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג-2013 (להלן:"התקנות"). לתקנות השלכה רחבה במישור האזרחי והפלילי, חוקי תכנון ובנייה ורישוי עסקים.

סעיף 8 ב' לחוק רישוי עסקים קובע כי רשות איננה יכולה להנפיק רישיון עסק או לחדש רישיון עסק קיים, מבלי לבדוק את התקיימותן של הוראות הנגישות הקבועות בחוק. הוצאת רישיון עסק חדש או חידוש לרישיון עסק קיים כפופים לעמידת מבקש הרישיון בדרישות ההנגשה כפי שקבועות בחוק, בין היתר באמצעות הגשת חוות דעת של מורשה נגישות, שתפקידו – לבחון את התקיימות התנאים הנדרשים ביחס לנגישות העסק.

היקפה של חובת ההנגשה בעסק נקבעת בהתאם לשלושה פרמטרים, להלן:

פרמטר 1
סוג העסק. האם מדובר בעסק אשר מספק שירות לציבור. אם התשובה לשאלה זו היא חיובית – על העסק להיות נגיש בהתאם להוראות החוק. בעסקים אחרים – חובת ההנגשה תחול ביחס לאזור שאליו נכנסים לקוחות לקבלת שירות (לדוגמא מפעל שיש בו חנות – חובת ההנגשה תחול ביחס לאזור החנות שכן שם נכנסים הלקוחות לקבלת השירות).

פרמטר 2
גודל העסק. גודלו של העסק משפיע על חובות ההנגשה הנדרשות. כך, לדוגמא, בעסקים קטנים בשטח של עד 100 מ"ר (או בעסק מסוג בית אוכל – בו שטח ההסעדה הוא עד 25 מ"ר) ידרש העסק לעמוד בהנחיות הנגישות בכל הנוגע לעסקים קטנים.

פרמטר 3
מיקומו של העסק. למיקומו של העסק (בבניין חדש או בבניין קיים) ישנה השלכה ישירה על הדרישות הנדרשות מבעל העסק. כאשר עסקינן בבניין חדש (היתר להקמתו ניתן לאחר תאריך 1.8.2009) – דרישות ההנגשה יבחנו בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, בעוד כאשר עסקינן בבניין קיים – דרישות ההנגשה יבחנו בהתאם לתקנות שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים, תשע"ג-2013.

יצוין, כי החוק מאפשר לבעל עסק במקרים מסויימים, להגיש בקשה לפטור מחובת הנגשת העסק. דוגמאות לפטור כוללות בין היתר, פטור עקב קושי הנדסי, פטור שמקורו במבנה לשימור בעל אופי מיוחד ועוד.
יצוין ויודגש עוד כי חובות הנגישות הקבועות בחוק אינן תקפות רק במישור של רישוי עסקים. לאי עמידה בתנאי החוק יכולות להיות השלכות אזרחיות והשלכות פליליות. במישור האזרחי – במקרים של הפרת החוק חשוף בעל העסק לתביעה אזרחית מצד אנשים עם מוגבלויות אשר נפגעו כתוצאה מכך. החוק מעניק לבית המשפט לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של עד 50,000 ש"ח (צמוד למדד). כמו כן, במקרים מסוימים חשוף בעל העסק לתביעה ייצוגית. במישור הפלילי – נציבות שוויון זכויות מוסמכת ליזום הגשת כתבי אישום בגין הפרת הוראות החוק.

למשרדנו ניסיון רב בליווי עסקים חדשים בתחום רישוי העסקים ובליווי עסקים קיימים בבואם לחדש את רישיון העסק שלהם, ומייעץ לבעלי העסק, בין היתר, בעניין מילוי מלוא הוראות החוק ביחס להנגשת עסקם.