הפטר מחובות לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל
ע"פ תיקון 47 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967
עו"ד אמנון מלמד
שיין, מלמד, שיין ושות' – משרד עו"ד

במדינת ישראל קיימים רבבות של חייבים אשר הוכרזו במערכת ההוצאה לפועל כ"חייבים מוגבלים באמצעים" ואשר נקבע להם צו תשלומים. מרבית החייבים הללו "תקועים" עם חובותיהם משך זמן רב, היות והסדרי התשלומים שנקבעים להם לרוב נמוכים מהקף החוב הכולל. יוצא שאותם חייבים אינם יכולים להשתקם ולצאת לדרך חדשה שכן התשלומים החודשיים אותם הם משלמים הינם לרוב על חשבון הריביות בלבד, וכפועל יוצא אותם חייבים ממשיכים לגרור את קרן החוב המקורית, ללא שיש אופק לנגד עיניהם לסיום ההליך ויציאה לדרך חדשה.

בתחילת חודש ספטמבר שנת 2015 נכנס לתוקף תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל (להלן:"התיקון"). התיקון הינו בשורה לחייבים מוגבלים באמצעים, כאלו אשר עומדים בתנאי הסף הקבועים בחוק, היות והתיקון מאפשר לאותם חייבים להגיש בקשה להפטר מלא מכלל חובותיהם. משמעות ההפטר מרחיקת לכת – מחיקת חובות החייב בהוצאה לפועל וחובות שאינם במסגרת ההוצאה לפועל. התיקון נולד מתוך מטרה לאפשר לחייבים בתנאים מסויימים אשר יפורטו להלן לקבל הפטר מלא מחובותיהם ולאפשר להם לפצוח בדף חדש, ללא עול חובות שרובץ עליהם.

בהתאם לתיקון, בכדי שחייב מוגבל באמצעים יהיה זכאי להגיש בקשה להפטר עליו לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

הכרזה כחייב מוגבל באמצעים מעל 4 שנים רצוף – התנאי הראשון הוא שהחייב הוכרז ע"י רשם ההוצאה לפועל כ"חייב מוגבל באמצעים" לפחות 4 שנים לפני הגשת הבקשה להפטר.
סכום החוב הכולל – על סכום החוב הכולל להיות נמוך מסך של 800,000 ש"ח.
תשלום סדיר של צו התשלומים ע"י החייב – על החייב להראות כי עמד בדווקנות בצו התשלומים שנקבע לו במשך 3 שנים טרם הגשת הבקשה להפטר.
החייב אינו מצוי בהליך פשיטת רגל – לא מתנהלים הליכי פשיטת רגל ולא הוגשה ע"י החייב בקשה לפשיטת רגל.
נכסים – לחייב אין כל נכסים בעלי ערך.

התנאים הנ"ל הינם תנאים מצטברים, דהיינו על החייב לעמוד בכולם על מנת שיוכל להגיש בקשה להפטר בהתאם לתיקון. יובהר כי קבלת ההפטר בפועל נתונה לשיקול דעת רשם ההוצאה לפועל ועל כן גם אם חייב עומד במלוא התנאים הקבועים לעיל, ייתכן ולא יזכה בהפטר המיוחל.

הליך ההפטר בהתאם לתיקון מורכב מחמישה שלבים, כדלקמן:

שלב ראשון – הגשת בקשה להפטר בלשכת ההוצאה לפועל תוך צירוף מלוא המסמכים הנדרשים והמפורטים בבקשה להפטר. על הבקשה להיות מלווה בנוסף בתצהיר החייב ובכתב ויתור על סודיות.
שלב שני – מערכת ההוצאה לפועל תפרסם הודעה בדבר הגשת הבקשה להפטר ע"י החייב ברשומות ותשלח הודעה בעניין לכל נושיו של החייב.
שלב שלישי – מתן הזדמנות לנושים להגיש התנגדות לבקשה להפטר (90 ימים).
שלב רביעי – יתקיים דיון בפני רשם ההוצאה לפועל (במידה ונושים יגישו התנגדות יתקיים דיון בההתנגדויות, במידה ולא יוגשו התנגדויות יתקיים דיון במהלכו תבוצע חקירה אודות היכולת הכלכלית של החייב מגיש הבקשה).
שלב חמישי – קבלת החלטה בעניין קבלת הפטר/אי קבלת הפטר ע"י רשם ההוצאה לפועל.

התיקון נקבע כ"הוראת שעה" אשר תקפה למשך 3 שנים בלבד. כלומר, חייבים אשר עומדים בתנאים הקבועים בתיקון יוכלו להגיש בקשה להפטר עד לא יאוחר מיום 5.9.2018. יובהר כי על החייב להמשיך ולעמוד בדווקנות בצו התשלומים שנקבע לו, גם במהלך הליך הבקשה להפטר.

במידה ותאושר בקשת ההפטר ע"י רשם ההוצאה לפועל – כל החובות המפורטים בבקשת ההפטר ימחקו. במידה ובקשת ההפטר תידחה – יהיה על החייב להמשיך ולעמוד בצו התשלומים שנקבע לו. יודגש כי ההפטר מוביל למחיקת חובות מלבד חובות ש"אינם ברי הפטר" – חוב מזונות, חוב משכנתא, קנסות פליליים ומנהליים ועוד.

משרדנו עוסק בליווי וייצוג חייבים בהוצאה לפועל ואנו ממליצים לכל חייב אשר אשר הוגדר כ"חייב מוגבל באמצעים" לפנות למשרדנו על מנת לבחון את האפשרות להגשת בקשה להפטר.