איסור עישון במקומות ציבוריים – מדריך מעשי קצר לבעל עסק
עו"ד אמנון מלמד
שיין, מלמד, שיין ושות' – משרד עו"ד

החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (להלן:"החוק") אשר נחקק בשנת 1983 נועד למנוע עישון במקומות ציבוריים. סעיף המטרות בחוק קובע כי "מטרתו של חוק זה למנוע את העישון במקומות ציבוריים ואת חשיפת הציבור לעישון, הגורמת למוות, למחלות ולנכות.

החוק מגביל כמעט לחלוטין את היכולת לעשן במקומות ציבוריים כפי שמוגדרים בחוק, ומטיל אחריות ישירה על בעל העסק לפקח ולאכוף את הוראות החוק, בכל הנוגע לעסק שלו.

בעל עסק, אשר לא פועל בהתאם להוראות החוק יהיה חשוף הן לתביעה משפטית אזרחית (מטעם אדם הטוען כי נפגע וניזוק כתוצאה מהפרת הוראות החוק) והן לכתב אישום פלילי מטעם רשות מקומית, אשר אמונה גם היא על פיקוח ואכיפה בנושא זה. בנוסף לאמור לעיל, עסק אשר פועל בניגוד להורות החוק יכול ויהיה חשוף לתביעה ייצוגית כפי שקרה בת"צ 4398-09-08 ליטבין נ' בלה שלומקינס שם התקבלה תביעה ייצוגית כנגד מועדון שהפר את שהוכח שהפר את הוראות החוק. בית המשפט חייב את המועדון לשלם 90,000 ש"ח לאגודה למען הסרטן כתוצאה מהפרת החוק. בית המשפט מבהיר כי זכותו של אדם להגן על בריאותו היא מהזכויות הבסיסיות של אדם באשר הוא אדם.

החוק אמנם מטיל חובות על בעל העסק – בין היתר, לפעול להצבת שלטים המורים על כך שהעישון במקום אסור, להמנע מלהציב מאפרות בשטח העסק וכן חלה עליו חובה להתריע ולאכוף את האיסור במסגרת העסק שלו. על אף האמור לעיל, פסיקת בתי המשפט חוזרת ומדגישה כי אין לצפות מבעל העסק שימנע לחוטין את התופעה, תוך שמובהר שגם אזרח הטוען שנפגע כתוצאה מהפרת החוק, חייב לפעול ולהתריע, דהיינו אל לו לשבת בחיבוק ידיים ועליו לדרוש מבעל העסק שיפעל לאכיפת האיסור, זאת לאור העקרון המשפטי שניזוק חייב לפעול להקטנת נזקיו, ואם יושב הוא בחיבוק ידיים אזי לא מילא חובתו זו וסביר שתביעתו תידחה. תביעה אזרחית לפיצוי, מצד אדם הרואה עצמו נפגע מהפרת הוראות החוק תתאפשר במקרים בהם הוכיח הנפגע כי הוראות החוק הופרו, כי נגרם לו נזק כתוצאה מהפרת החוק, וכי עשה ככל יכולתו על מנת להקטין את נזקו (ע"י פנייה לבעל העסק ו/או לעובדיו בדישה שיורו על הפסקת העישון).

בעניין זה ראויים דבריו של כב' הש' אליקים רובינשטיין ברע"א 9615/05 אירית שמש נ' פוקצ'טה בע"מ:
"אכן, הרשויות צריך שיעשו מלאכתן כפי שהטיל עליהן המחוקק בפיקוח ובאכיפה. ואולם, כבדותה ואיטיותה של פעולת הרשויות מצדיקה לפתוח פתח ל-"אכיפה אזרחית". כך שהאזרח האכפתי המבקש לשמור על בריאותו ובריאות הציבור יוכל להשפיע אף הוא לתקנת הרבים".

בעל עסק, מצידו, חייב לעמוד בתנאי האכיפה והפיקוח הקבועים בחוק, על מנת שתהיה לו הגנה טובה במקרה של תביעה אזרחית כנגדו, בשל טענה בדבר הפרת החוק. כחלק מחובותיו של בעל העסק, עליו להציב שלטים המורים על איסור עישון, כקבוע בתקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ"ד-1984 (להלן:"התקנות"). כך לדוגמא נקבע בכל הנוגע לעסקים המגישים מזון או משקאות כי יש להציב שלט אחד לכל עשרה מטרים של קיר. על השלטים להיות מוצבים בגובה שבין 180-220 ס"מ וגודל השלט לא יהיה קטן מגודל A4. בנוסף לחובת השילוט, חל איסור בחוק על בעל עסק להציב מאפרות בעסקו, היות והדבר מעיד על מדיניות העישון בעסק.

לסיכום, לבעל עסק ישנן חובות שעליו למלא בכל הנוגע למניעת עישון בעסקו. מעבר לדרישות הצורניות הקבועות בחוק ובתקנות בעניין הצבת שלטים ואי הצבה של מאפרות – עליו גם לדאוג למדיניות איסור העישון בעסק. עליו לדאוג, במסגרת זו, כי עובדיו לא יעשנו במתחם העסק ועליו לקבוע מדיניות ברורה במקרים בהם מופר החוק. אם המדיניות מעידה על כך שלא חל איסור אמיתי לעשן בעסק כי אז העסק פועל בניגוד להוראות החוק.

למשרדנו ניסיון רב בליווי עסקים המשרתים את הציבור ואשר כפופים להוראות החוק. אנו ממליצים לפנות אלינו לקבלת יעוץ והדרכה בנושא החובות המוטלות על בעל עסק בנוגע למניעת עישון, מבעוד מועד ולא להמתין לכתב אישום ו/או תביעה משפטית אזרחית על מנת לטפל בנושא.